سید علی احمدی موسوی

175

شرح وظایف:

ثبت اطلاعات منابع در سامانه آذرسا

فایل منابع کتابخانه درقفسه

مدرک: کارشناس زبان

شماره تماس:

05832296769-125