جستجو منابع کتابخانه

452

لینک دسترسی به منابع چاپی و الکترونبک  کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

http://lib.nkums.ac.ir/faces/home.jspx
از مجموع 11 رأی