جواد وحیدی

157

شرح وظایف:

مسئول بارگذاری وبسایت کتابخانه دیجیتال وکتابخانه مرکزی

مسئول پایش مربوط به کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری

مسئول خرید منابع کتابخانه مرکزی واقماری

کارشناس میز امانت 

ادمین رول سامانه آذرسا کتابخانه مرکزی

آموزش اصول کتابداری(امانت -رده بندی -آماده سازی چکلیست پایش -بارگذاری وبسایت -سامانه آذرسا- تهیه لیست خریدوغیره) به کتابداران کتابخانه های اقماری

مدرک:

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس:

05832296769-125

 

پست الکترونیک:

j.vahidi@nkums.ac.ir

javadvahidi@gmail.com