محسن بهزادنیا

187
 

 

محسن بهزادنیا

مدیر کتابخانه مرکزی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد

کتابدار (مدیر داخلی امانت،ثبت اعضا)

پست الکترونیک:

m.behzadnia@nkums.ac.ir

mohsenbehzadnia51@gmail.com

 

 
از مجموع 1 رأی