دکتر محمدامین یونسی هروی

171

 

 

دکتر محمد امین یونسی هروی

دکتری مهندسی پزشکی-بیو الکتریک

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

پست الکترونیک:a.younessi7@gmail.com

لینک رزومه:

 

 

تماس:0583141  -داخلی:1423