مالکیت معنوی منابع دیجیتال

324

آیین نامه رعایت حقوق مالکیت معنوی  منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

  یکی از راه های رایج دسترسی به اطلاعات ، استفاده از منابع دیجیتال میباشد ، ساختار متفاوت منابع دیجیتال  با منابع اطلاعاتی سنتی وسهولت در باز نشر غیر قانونی آن لازم است برای رعایت ، قوانین مربوط به حقوق مولف آیین نامه مربوطه تدوین گردد.

مفاد :

1-استفاده از منابع دیجیتال محدود به کاربران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی میباشد.

2- هرگونه استفاده تجاری از منابع دیجیتال دانشگاه ممنوع است.

3- بازنشر درفضای مجازی، کپی و دانلود سیستماتیک ممنوع است.

4-کتابخانه مرکزی دانشگاه مجاز است به محدودکردن  وقطع  دسترسی  به  منابع دیجیتال کاربرانی که مفاد آیین نامه را رعایت نکرده باشند. 

آیین نامه مالکیت معنوی منابع دیجیتال.pdf