تماس باما

335

خراسان شمالی بجنورد: خیابان شهریار -بعد از بیمارستان امام علی (ع) -دانشکده پرستاری -کتابخانه مرکزی

تلفن:2296769

داخلی:125