تور کتابخانه دیجیتال

58 ٣:١٤ ق.ظ

تور آشنایی با کتابخانه دیجیتال برای دانشجویان جدید الورود رشته پرستاری

در تاریخ 1402/09/28  تور آشنایی با کتابخانه دیجیتال در سالن آموزش کتابخانه مرکزی برگزارشد. بخش های کتابخانه دیجیتال وهمچنین پایگاه های اطلاعاتی و نقش واهمیت آن در پژوهش تشریح شد .دانشجویان بعد از آشنایی با کتابخانه دیجیتال و پایگاه های اطلاعاتی در پایان ازکتابخانه مرکزی نیز بازدید کردند.

برگزاری تور کتابخانه دیجیتال برای سایر رشته ها اطلاع رسانی خواهد شد.